اولین جلسه همفکر در کرج

حدود دو ماهی می شود که با همفکر آشنا شده ام.

چهارشنبه، ششم اسفندماه ۹۳، برای اولین بار در همفکر شرکت کردم، درست در شبی که یکسالگی اش را جشن گرفتند. همان شب در مورد برگزاری همفکر در کرج، تصمیمم را قطعی کرده و به هادی فرنود ایمیل زدم، قرار شد در همفکر بعدی حضورا در موردش صحبت کنیم.

با هادی فرنود صحبت کردم و برای برگزاری همفکر در کرج توافق کردیم، حالا منتظرم که برای سومین هفته ی متوالی در همفکر شرکت کنم، اما این بار در کرج.

همفکر، رویدادی است که بیش از یک سال با همت حمیدرضا احمدی و هادی فرنود در تهران اجرا شده و کم کم شهرهای مختلف ایران به این جریان پیوسته اند.

امیدوارم با کمک فعالان کسب و کار در استان البرز بتوانیم هر هفته و با نظم و پیوستگی، هفکر را در کرج برگزار کرده و شاهد توسعه کسب و کارها باشیم.

همفکر کرج