به نام خدا

اگر بخواهم منتظر بمانم و به این فکر کنم که اولین متن این وبلاگ بکر ِ بی مخاطب چه باشد ممکن است به این زودی نتوانم نخستین قدم را بردارم، بنابراین دست خالی شروع میکنم به امید روزی که دست پر بنویسم.
البته شاید هم نباید برای دست پر بودن خیلی به خودم سخت بگیرم، چون اینجا فقط ادامه خواندن به نام خدا